O nás

    Materská škola sa nachádza v obci Smrdáky, jej zriaďovateľom je obec Smrdáky. Bola zriadená v roku 1973 ako dvojtriedna materská škola až do roku 1993. Materská škola je jednotriedna od 1.apríla 1993, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

    Materská škola je umiestnená v účelovej prízemnej budove. Tvorí ju šatňa detí, umyváreň, WC, trieda a jedáleň. V druhej časti budovy je kuchyňa s príslušnými priestormi, práčovňa, izolačka, riaditeľňa.

    Súčasťou materskej školy je školská záhrada vybavená pre hry a pobyt detí vonku altánkom, pieskoviskom, šmýkačkou a preliezkami. 

    Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

    Materská škola sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a koncepčnými materiálmi, ktoré sú publikované v Pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok

    Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – „Slniečko“

    Prostredníctvom aktivizujúcich, interaktívnych metód a zážitkového učenia sa zameriavame na rozvíjanie tvorivej, všestranne rozvinutej osobnosti dieťaťa, dosiahnutie vyváženého stavu telesného, duševného a sociálneho zdravia a formovanie aktívneho postoja k zdravému životnému štýlu, k životnému prostrediu. 

  

  Personálne obsadenie Materskej školy Smrdáky:

                   - riaditeľka materskej školy (zastupujúca): Sabotová Nikola

                   - riaditeľka školskej jedálne: Selecká Tatiana

                   - učiteľka materskej školy: Košíková Hana 

                   - školníčka: Chudá Eva

                   - kuchárka: Fojtlínová Jana