Denný poriadok MŠ

Prevádzka v MŠ: 6,45 – 15,45 hod.

6,45 - 8,45         Otvorenie MŠ, edukačné aktivity, relaxačné aktivity

8,45 - 9,00         Desiata

9,00 - 11,45        Edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenie, pobyt vonku, hygiena

11,45 - 12,30      Obed, hygiena, príprava na odpočinok

12,30 - 14,45     Odpočinok, relaxačné cvičenie, edukačné aktivity

14,45 - 15,00     Olovrant

15,00 - 15,45     Edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, koniec prevádzky