Príjimanie detí do MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Kritéria prijatia dieťaťa do MŠ:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole v čase prevádzkových hodín od 7,00 hod. do 16,00 hod.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2023/2024:
MŠ Smrdáky, Školská 34, 90603 Smrdáky
Termín: od 30.04.2023 do 31.05.2023
Čas: od 7,00 hod do 16,00 hod.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ začiatku školského roka 2023/2024 dostane rodič najneskôr do 30.júna príslušného kalendárneho roka.  

 

Dieťa do materskej školy sa dá prijať aj piebežne počas školského roka.